Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
Güncel Performans İtiraz
Damga Vergisi Emsal Karar PDF Print E-mail

Damga Vergisi Emsal Karar Damga Vergisi iadesi için kazanılmış davayı üst mahkemeye götüren idare, üst mahkemeden ret cevabı aldı.

Damga vergisi iadeleri için kazanılan davalardan sonra , idare konuyu üst mahkemeye taşımıştı.

 

Üst mahkemeden idarenin itirazlarına ret cevapları arka arkaya gelmeye başladı.

 

Bu davalarda emeği geçen tüm kurumlara çalışmalarında kolaylıklar diliyor, aile hekimlerinin yanında olan, aile hekimlerine saygı duyan, varlıklarını kabul eden tüm kurumlara teşekkür ettiğimizi bir kez daha deklare ediyoruz.

 

www.GAHD.org.tr ekibi

(kaynak göstererek iktibas edebilirsiniz)

 

 

 

T.C.

İSTANBUL
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
 
ESAS NO : 2012/19605
KARAR NO : 2012/22803
 
 
 
 
 
 
İTİRAZ EDEN (DAVALI) : BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ/İSTANBUL
 
KARŞI TARAF (DAVACI) : ÜYESİ .................... ADINA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN)
 
[VEKİLİ] : AV. EMRULLAH GÖZCÜ
 Haseki Sultan Mah. Küpeşteciler Sok. No:7/9 Haseki Fatih/İSTANBUL
 
İSTEMİN ÖZETİ : Davacı ile İstanbul Valiliği arasında akdedilen 'aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi' uyarınca 13.03.2012 gününde ödenen 517,30 TL damga vergisinin iptali istemiyle açılan davada; idarenin alacaklarına faiz işletmesine karşın borçlu olduğu durumlarda faiz işletmemesi hukuken kabul edilemeyeceğinden, idarenin hukuka aykırı bir şekilde vergi tahsil ettiği yargı yeri tarafından hüküm altına alındığında, tahsil edilen vergilere 3095 sayılı Kanuni faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen oranda faiz uygulanarak ilgilisine ödenmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar veren İstanbul 11. Vergi Mahkemesi Hakimliği'nin 11/07/2012 tarih ve E:2012/1046 , K: 2012/1607 sayılı kararına davalı idarece itiraz edilerek; ödevlinin dilekçeyle müracaat ederek 'aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi' uyarınca damga vergisi ödemek istediğini beyan etmesi üzerine tahakkuk fişi düzenlenerek aynı gün tahsil edildiği, ihtirazi kayıt konulmadığından beyanına karşı dava açmasının mümkün olmadığı, rızaen ödenen verginin iadesinde faiz ödenmesini gerektiren yasal koşulların bulunmadığı öne sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci Kurulunca dosyadaki belgeler incelenip davalı idare tarafından yapılan itiraz hakkında gereği görüşüldü:
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde; “Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi ve usul hükümlerine uyulmamış olması” bozma nedenleri olarak belirlenmiştir.
 
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; itiraza konu kararda 2577 sayılı Yasa’nın 49.maddesinde sayılan bozma nedenlerinin bulunmadığı ve itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların da kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, itirazın reddine, itiraza konu kararın onanmasına, itiraz aşamasında yapılan yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, tebligat gideri için alınan avanstan kullanılmayan kısmın hükmün kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine , kararın taraflara tebliği için dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne karar düzeltme yolu açık olmak üzere 28/12/2012 tarihinde oybirliği yle karar verildi.
 
İKİNCİ KURUL BAŞKANI
NECLA ALTINÖZ
27395
 
ÜYE
ERTAN ERCAN
379
 
 
Haberin Ekleri: